Курсова на тему Економіка та управління енергетикою промислового підприємства

03.04.2017

Федеральне агентство за освітою

Державна освітня установа

Середнього професійного освіти

Орський індустріальний коледж

ГОУ СПО ОВК

КУРСОВА РОБОТА (ПРОЕКТ)

1.2 Організація виробничо-хозяйтсвенной діяльності в енергогосподарстві

1.3 Оперативне управління енергетикою підприємства

2. Розрахункова частина

2.1 Організаційна структура управління енергогосподарством

2.2 Організація і планування ремонту енергоустаткування

2.3 Складання таблиць нормативів і графіків ППР

2.4 Розрахунок трудомісткості та чисельності ремонтного і чергового персоналу

2.5 Розрахунок фонду заробітної плати і чергового ремонтного персоналу

2.6 Техніко-економічне порівняння варіантів при виборі системи електроприводу для продольнострогального верстата

2.7 Кошторис на основне електрообладнання та монтаж для повздовжньо-стругального верстата

Висновок

Список використаної літератури

Введення

B умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщається до основного ланці всієї економіки — підприємству. Саме на цьому рівні створюється потрібна суспільству продукція, виявляється необхідні послуги. На підприємстві зосереджені найбільш кваліфіковані кадри. Тут вирішуються питання економного витрачання ресурсів, застосування високопродуктивної техніки, технології. На підприємстві домагаються зниження до мінімуму витрат виробництва і реалізації продукції. Розробляються бізнес-плани, застосовується маркетинг, здійснюється ефективне управління — менеджмент.

Все це вимагає глибоких економічних знань. В умовах ринкової економіки виживе лише те підприємство, яке найбільш грамотно і компетентно визначить вимоги ринку, створить і організує виробництво продукції, що користується попитом, забезпечить високим доходом висококваліфікованих працівників.

Поставлені завдання зможе виконати лише той, хто добре засвоїв основи економіки підприємства. Допомогти в освоєнні цієї дисципліни — призначення підручника «Економіка підприємства».

Що ж розуміється під терміном економіка»? У класичному визначенні (П Самуельсон) економіка — це наука про те, як суспільство використовує певні, обмежені ресурси для виробництва корисних продуктів і розподіляє їх серед різних груп людей. Тому економіка підприємства — наука про те, як це явище здійснюється в рамках кожного, окремо взятого підприємства.

Економіка як наука вивчає теоретичні основи і практичні форми функціонування ринкових структур та механізми взаємодії суб’єктів економічної діяльності суспільства.

В залежності від рівня вивчення процесів і явищ економічного життя зазвичай розрізняють макроекономіку та мікроекономіку.

Макроекономіка розглядає економіку як єдине ціле і досліджує процеси формування сукупного попиту і пропозиції, національного доходу і валового національного продукту, аналізує вплив бюджетної політики уряду і грошової політики центрального банку на економічне зростання, інфляцію і рівень безробіття. Іншими словами, ця наука досліджує регулювання макроекономічних процесів з боку держави.

Рівень макроекономічному аналізу відноситься або до економіки в цілому, або до складових її підрозділам — галузях національної економіки. Вивчаючи ці галузі, макроекономіка ставить перед собою завдання представити загальну картину структури економіки і взаємозв’язків між галузями народного господарства. Говорячи про підрозділах макроекономіки, мають на увазі такі галузі народного господарства, як промисловість, сільське господарство, транспорт, зв’язок, торгівля, матеріально-технічне постачання, заготівлі і ін

Макроекономічні дослідження різних економічних проблем охоплюють аналіз таких показників, як загальний обсяг продукції, загальний рівень зайнятості, загальний обсяг доходу, загальний обсяг витрат, загальний рівень цін і т. п.

Мікроекономіка досліджує поведінку окремих елементів і структур, таких як галузі виробництва й підприємства, товарні і фінансові ринки, банки, різні фірми, домашні господарства та ін. Вона вивчає, як встановлюються обсяги виробництва окремих товарів і ціни на них, як впливають податки на заощадження населення і т. п.

Окремий самостійний розділ вивчення, ринкової економіки з точки зору мікроекономіки — питання економіки і організації підприємницької діяльності. Це організаційні форми та правові основи бізнесу, питання фінансовому та господарському планування фірми, способи мобілізації капіталу для розвитку бізнесу, методи оцінки рівня монополізації ринку, питання ціноутворення, розрахунку витрат виробництва і реалізації продукції, процедури укладання підприємницьких угод та ін. Як відзначають К. P. Макконнелл та С. Л. Брю:

«Коли економіст звертається до такого рівня аналізу, він, фігурально висловлюючись, поміщає економічну одиницю або дуже маленьку частину економіки під мікроскоп і детально вивчає аспекти її функціонування».

Проте чітко окресленої межі між макроекономікою і мікроекономікою немає. Багато теми і розділи економіки входять в обидва ці поняття.

Підручник «Економіка підприємства» підготовлений відповідно до програми для спеціальності 0602 «Економіка і управління виробництвом», спеціалізація «Менеджмент»: (на базі вищої освіти), а також для всіх загальноекономічних спеціальностей як комплексне виклад питань економіки, планування і управління на підприємстві в умовах ринкової економіки.

У порівнянні з першим у ньому враховано зміни, що відбулися в ході здійснення ринкової економіки в Росії. Підручник доповнено розділами: «Автоматизована інформаційна система», «Управління персоналом», «Маркетинг на промисловому підприємстві», «Оренда, лізинг, франчайзинг. Висвітлено питання, що розкривають підприємницької діяльності підприємства, фірми: «Форми та види підприємницької діяльності», «Ринкова модель підприємства», «Організація і розвиток власної справи»,

Підприємство на ринку цінних паперів. Розширені і виділені в самостійну главу важливі проблеми розвитку малого бізнесу. Внесені та інші доповнення та зміни, що поліпшують на погляд авторів, зміст підручника. Це наближає його до потреб не тільки студентів та викладачів, але й керівників і працівників економічних служб підприємств, фірм, усіх, хто цікавиться економікою підприємства.

1. Описова частина

1.1 Енергетичне господарство підприємств

Ні галузева, ні промислова енергетика не являють собою єдиного цілого. Їх складові частини включені до складу промислових та інших підприємстві і називаються енергетичним господарством (енергогосподарством) підприємстві.

Енергогосподарство будь-якого підприємства — це сукупність енергетичних установок і допоміжних пристроїв, призначених для забезпечення даного підприємства енергією різних видів.

У цьому визначенні два поняття потребують роз’яснення і уточнення:

1) енергетична установка (енергоустановка)

2) енергія різних видів.

Енергоустановка — комплекс взаємопов’язаного обладнання і споруд, призначений для виробництва, перетворення, передачі, накопичення, розподілу чи споживання (енергії).

Для більшої точності визначень доцільно розмежувати поняття:

— власне енергетична установка — установка, в якій виробляється, передається, перетворюється, розподіляється енергія будь-якого виду. Відмітною особливістю такої установки є споживання і одночасно виробництво нею енергетичної продукції. Наприклад, енергетичний котел споживає хімічну енергію палива та виробляє теплову енергію; електричний трансформатор споживає електроенергію і видає (виробляє) також електроенергію, тільки на іншому напрузі і т. д;

— энергоиспользующая установка — установка, в якій споживається енергія будь-якого виду для виробництва неенергетичної продукції. Це численні і різноманітні нагрівачі, механичен — промислові печі та котли, сушарки і нагрівачі, механічні агрегати і т. д. Вони називаються ще установками кінцевого використання енергії, a енергія, в них використовується, кінцевою енергією.

Слід відзначити ще одну, надзвичайно важливу особливість всіх энергоиспользующих технологічних установок: вони складаються з двох частин — енергетичної (энергоприемника) і технологічної (технологічного апарату).

Энергоприемник технологічної установки — це енергетична частина технологічної установки, в яку надходить енергія ззовні, де при необхідності підведена енергія перетворюється на інший вид енергії або змінюються її параметри, звідки вона передається для використання у технологічному апараті.

B топливопотребляющих технологічних установках (печах, нагрівачах, котлах, реакторах тощо) енергопріемніком є топка, пальник, де хімічна енергія палива перетворюється на теплову, термічну енергію. B теплоспоживаючих процесах (варильні котли, випарні установки, сушарки та ін) энергоприемниками служать теплообмінники, при цьому теплова енергія може змінювати параметри і вид теплоносія (паром або гарячою водою нагріваються холодна, розчини, повітря тощо) До енергоспоживаючих процесах і установках електроенергія перетворюється в механічну, хімічну або в теплову енергію.

Технологічний апарат — це частина технологічної энергоиспользующей установки, в якій відбувається енергетичний вплив на оброблюваний матеріал і проводиться неенергетичних продукція.

B топливопотребляющих процесах технологічний процес поєднаний c енергопріемніком (домна, мартенівська піч, конвертор, випалювальні печі і т. д.). Однак бувають установки, де конструктивно энергоприемник і технологічний апарат розділені, при наявності виносних топок. B теплоспоживаючих установках є свої енергопріемнікі (змійовик, парова сорочка тощо), суміщення відбувається при прямому надходження теплоносія в апарат (барботаж), де в більшості випадків теплоносій виконує також роль робочого тіла. В електромеханічних процесах завжди є робочий механізм – технологічний апарат, в електротермії – нагрівальний або плавильний котел, навіть якщо нагрівальний елемент (електронагрівач) конструктивно не розділений з апаратом.

На підприємствах розрізняють систему енергопостачання. відповідну поняттю «загальнозаводське енергогосподарство», і систему енергоиспользования — сукупність технологічних і допоміжних установок кінцевого використання енергії. Ці системи включають елементи енергетики промислового підприємства. мають кожен свої особливості і виконують свою особливу роль в процесах виробництва і енергетики.

Система енергопостачання складається з наступних елементів:

— заводські джерела енергії — паливні склади, газгольдери, мазутохранилища, електростанції, котельні, машинокомпрессорные, холодильні, повітророздільних та інші станції, водозабори і т.п.;

— заводські енергетичні комунікації — системи паливоподачі, газо — і мазутопроводи, електричні і теплові мережі, повітроводи і трубопроводи стислих газів, холодопроводы, водоводи і водопроводи та ін;

— заводські перетворювачі енергії — газорозподільні станції, електричні трансформатори, комутаційна апаратура, проміжні теплообмінники (бойлери — пароводяні та водо-водяні), редукционно-охолоджувальні установки (РОУ), установки осушування та дроселювання стисненого повітря і газів тощо;

— сама первинна енергія. підводиться до установок кінцевого використання, як неодмінний елемент промислової енергетики і предмет особливої уваги енергетиків.

Система енерговикористання включає:

— енергопріемнікі технологічних установок — топки, пальники, електродвигуни, електронагрівачі, теплообмінники технологічних установок — змійовики, парові сорочки, барбатеры, системи охолодження, в тому числі низькотемпературні (криогенні) і т.п. пневмоприемники і приймачі стислих газів та ін;

— пристрою передачі енергії з энергоприемника в технологічний апарат — технологічні димо — і газоходи, вали, редуктори і маховики, трубопроводи з гарячими технологічними рідинами тощо;

— технологічні апарати — технологічні печі, котли, реактори, механізми і т. д.;

— оброблюваний матеріал. якому в процесі обробки повідомляється певний енергетичний потенціал.

Енергетичне господарство підприємства управляється спеціальною энергослужбой.

Енергогосподарство підприємстві є, з одного боку, завершальною ланкою паливно-енергетичного комплексу і володіє багатьма якостями і специфікою енергетики, a c іншого входить до складу відповідного підприємства на правах підрозділу — допоміжного виробництва. Така подвійність знаходить вираз у формулюванні наведеної вище цільової функції промислової енергетики, a також у багатьох специфічних рисах економіки енергогосподарства.

Функції управління енергетикою підприємства наступні:

1. Організація. поділяється на підфункції:

1.1) організація структури;

1.2) організація взаємин;

1.3) організація інформації.

2. Облік. традиційно має різновиди:

2.1) оперативний;

2.2); статистичний (поточний);

Короткий опис статті: управління енергетикою Тема: Економіка та управління енергетикою промислового підприємства. Тип: Курсова. В роботі є таблиці понад 10 шт., малюнки 10 шт. Мова: російська. Розмістив (ла): Курсовичок. Розмір: 368 кб. Категорія: Світова економіка. Короткий опис: ‘КУРСОВА РОБОТА (ПРОЕКТ). Економіка і управління. енергетикою промислового підприємства. Дисципліна Економіка галузі. 2009 р. 1. Описова частина. 1.1 Енергетичне господарство підприємств. 1.2 Організація виробничо-хозяйтсвенной діяльності в енергогосподарстві.’ Курсова Економіка та управління енергетикою промислового підприємства Світова економіка

Джерело: Економіка і управління енергетикою промислового підприємства

Також ви можете прочитати