Механіка. Інтерактивні моделі з фізики. Клас!ва фізика

16.09.2015

МЕХАНІКА. ІНТЕРАКТИВНІ МОДЕЛІ З ФІЗИКИ

Увага!

У тому випадку, якщо покрокова анімація не завантажується, переконайтеся, що на вашому комп’ютері встановлені наступні програми:

1. — Flash Player версії не нижче 7 (для деяких інтерактивних моделей потрібні версії 8 або навіть 9)

2. Sun Java 1.4.1

Кінематика матеріальної точки

1. Графіки равноускоренного руху — призначена для побудови графіків залежностей координати, швидкості і прискорення від часу при рівноприскореному русі тіла.

2. Рух в сферичної лунки і зісковзування з сферичного горба — ілюструє коливальний рух тіла сферичної лунки і зсув тіла зі сферичного горба, можна змінювати початкову швидкість руху тіла і радіуси лунки і горба.

3. Демонстрація відносності руху на прикладі моторного човна, що перетинає річку — демонстраційна модель закону додавання швидкостей», можна змінювати модуль і напрям швидкості човна, швидкість течії річки, спостерігати за траєкторією руху човна через річку.

4. Залежність траєкторії від вибору системи відліку — інтерактивна модель-завдання по темі «Інерціальні системи відліку».

5. Падіння в повітрі і вільне падіння — можна порівняти падіння різних тіл у повітрі та вакуумі.

6. Падіння тіл у повітрі та вакуумі — демонстрація експериментальної установки для проведення дослідів з падіння тіл у повітрі та в безповітряному просторі

7. Переміщення і швидкість — можна вивчати закон прямолінійного рівномірного руху.

8. Приклади нерівномірного руху — в моделі ілюструються рух по колу, равноускоренное прямолінійний рух і коливальний рух.

9. Рівномірний рух по колу — можна змінювати характер руху тіла, змінюючи швидкість і напрямок руху, а також радіус кола, по якій рухається точка; передбачено побудова графіків залежностей координат тіла і проекцій його швидкості на координатні осі від часу.

10. Вільне падіння — досліджується залежність часу вільного падіння від початкової висоти підйому тіла.

11. Швидкість і переміщення — показано різні види руху, графіки залежності координати, швидкості і прискорення від часу при різних видах руху, а також наведено формули для розрахунку цих величин.

12. Зіткнення тіла з рухомою стінкою — можна вибирати початкову швидкість і кут напряму початкової швидкості тіла до горизонту, швидкість і напрямок руху стінки; виводиться значення швидкості, придбаної тілом після зіткнення, вимальовується схема векторів швидкостей тіл до і після зіткнення.

13. Стрільба з пружинного пістолета — демонстраційна модель по темі «Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту» можна провести серію експериментів по дослідженню дальності польоту тіла, кинутого під кутом до горизонту, можна змінювати висоту положення стрілка і кут, під яким здійснено постріл. В якості тіла виступає куля, випущена стрільцем з пружинного пістолета.

Динаміка матеріальної точки

1. Взаємодія тел. Методи вимірювання сили — розглядаються другий і третій закони Ньютона, методи вимірювання сил, демонструються основні положення законів, вказуються особливості розглянутих сил.

2. Гравітація всередині Землі — можна побачити залежність прискорення вільного падіння від відстані до центра Землі на прикладі відомої задачі з падінням тіла по тунелю крізь Землю.

3. Рух по похилій площині — можна спостерігати за залежністю характеру руху тіла, що знаходиться на похилій площині, від декількох параметрів: маса тіла, кут нахилу площини, коефіцієнт тертя та зовнішня сила, діюча на тіло.

4. Рух під дією двох сил — ілюструється принцип додавання сил у разі, коли на тіло діє кілька сил, наводиться малюнок із зазначенням векторів діючих на тіло сил, будується вектор результуючої сили.

5. Рух тіл в полі тяжіння Землі — представлені різні види траєкторій руху тіла, запущеного з поверхні Землі в горизонтальному напрямку, залежно від його початкової швидкості.

6. Рух тіл на легкому блоці — дослідження руху двох тіл, пов’язаних ниткою, перекинутою через невагомий блок.

— змінюючи масу тіл, можна стежити за зміною швидкості руху тіл і прискорення.

7. Рух трьох вантажів в системі з двома блоками — інтерактивна модель-завдання по темі «Прості механізми» необхідно розташувати наведені в програмі схеми в порядку зростання сили, необхідної для утримання вантажу в спокої; є можливість переміщати за допомогою курсору схеми у відповідні позиції.

8. Закон Гука — демонструється поведінка деформованої пружини.

9. Модуль Юнга — віртуальний практикум по темі «Пружне взаємодія» можна змінювати матеріал, з якого виготовлена дріт, утримує тіло, площа її перерізу, початкову довжину, а також масу підвішеного вантажу.

10. Відбиття падаючого тіла від похилій площині — демонстраційна модель по темі «Пружні і непружні зіткнення».

— можна змінювати кут падіння тіла.

11. Самодвижущееся тіло на рухомій платформі — ілюстрація руху за інерцією.

12. Сила в’язкого тертя — ілюструє виникнення сили в’язкого тертя; показується виникаюча сила в’язкого тертя, аналізується швидкість руху різних шарів рідини.

13. Третій закон Ньютона — ілюструється рівність сил дії і протидії.

14. Умова нерухомості тіла на похилій площині — використовуючи початкові дані, необхідно ввести значення максимального кута нахилу, при якому тіло покоїться на розглянутій похилій площині.

15. Людина в ліфті — залежність ваги тіла в ліфті від прискорення ліфта.

Закони збереження в механіці

1. Рух платформи зі змінною масою — можна вибирати початкову швидкість і масу візки, швидкість витікання піску; виводяться час, протягом якого на візок сипався пісок, маса піску, модуль швидкості, придбаної візком після взаємодії.

2. Рух тіл, пов’язаних ниткою зменшенні довжини — ілюструє закон збереження імпульсу; розглядається рух двох тіл однакової і різної маси, пов’язаних ниткою зменшенні довжини; на екран виводяться розрахункові формули, що демонструють варіанти застосування закону збереження імпульсу.

3. Рух візка з імпульсним рушієм — ілюструє рух тіла з працюючим імпульсним рушієм.

4. Закон збереження імпульсу — ілюструються різні види зіткнень двох куль.

5. Закон збереження механічної енергії при горизонтальних коливаннях бруска на пружині — необхідно розташувати наведені в програмі малюнки в певній послідовності, визначивши, в яких положеннях тіла максимальна кінетична енергія, а в яких — потенційна.

6. Імпульс тіла — зміна імпульсу тіла в залежності від зовнішньої сили і від часу її дії.

7. Кінетична енергія — ілюструється теорема про кінетичної енергії: досконала над тілом робота дорівнює зміні його кінетичної енергії.

8. Кінетична енергія — необхідно розташувати наведені в програмі малюнки в порядку убування кінетичної енергії зображених тел.

9. Механічна робота — демонструється залежність роботи зовнішньої сили при переміщенні бруска з шорсткою поверхні від маси тіла, коефіцієнта тертя, модуля зовнішньої сили та інших параметрів.

10. Потужність при підйомі вантажу — необхідно розташувати наведені в програмі малюнки в порядку зростання потужності.

11. Навісна і настильних траєкторії польоту — демонструється залежність траєкторії руху тіла, кинутого під кутом до горизонту, від кута, під яким спрямована початкова швидкість тіла.

12. Потенційна енергія в полі тяжіння — показано зміну потенційної енергії тіл при зміні їх рівня щодо поверхні Землі.

13. Потенційна енергія деформації — необхідно розташувати наведені в програмі малюнки, встановивши відповідність між ситуаціями і величинами потенційних енергій пружної деформації.

14. Потенційна енергія тіл в однорідному полі Землі — необхідно розташувати наведені в програмі малюнки в порядку зростання потенційної енергії зображених тел.

15. Перетворення механічної енергії — демонструється закон збереження повної механічної енергії на прикладі падає на горизонтальну поверхню і отскакивающего від неї тіла.

16. Реактивне рух — розраховуються параметри реактивного руху, і будується графік залежності швидкості ракети від часу.

17. Зіткнення пружних куль — демонструються траєкторії куль при лобовому і нецентральном ударах залежно від їх мас, початкової швидкості і прицільного відстані.

18. Пружні і непружні зіткнення — можна поспостерігати за тим, які закони збереження виконуються при пружних і непружних зіткненнях на прикладі зіткнень двох візків.

Елементи статики

1. Рівновагу брусків — пропонується, змінюючи взаємне розташування п’яти брусків, розташованих один на одному, визначити, на яку максимальну відстань можна зрушити верхній брусок щодо нижнього бруска.

2. Важіль — ілюструється виграш у силі, який дає важіль при підйомі тел великої маси.

3. Протягом ідеальної рідини — по горизонтальній трубі тече рідина, тиск в перетинах труби різної площі заміряється трубками Вентурі; змінюючи площу перерізу, можна спостерігати, як змінюється тиск рідини у відповідності з законом Бернуллі.

4. Умови рівноваги тіл — можна вибрати ситуацію (байдуже, стійка чи нестійка рівновага) і спостерігати результат впливу на тіло деякої сили, яка прагне порушити рівновагу тіла.

Коливання і хвилі

1. Биття — можна візуалізувати картину биттів на екрані в динаміці, управляти амплітудами, частотами і різницею фаз складаються в биття хвиль.

2. Вимушені коливання — картина вимушених коливань гармонійного маяятника; можна налаштовувати параметри коливань; демонструється явище амплітудного резонансу.

3. Гармонійні коливання — можна задати параметри механічних коливань: амплітуду, період та початкову фазу; показано графіки координати, швидкості і прискорення коливного тіла.

4. Горизонтальні коливання пари пов’язаних пружиною тел — гармонійний коливальний рух двох однакових тіл, з’єднаних пружиною; можна змінювати жорсткість пружини, масу тіл, амплітуду і початкову фазу коливань; виводяться графіки координати і швидкості руху.

5. Коливання вантажу на пружині — картина загасаючих коливань гармонійного маятника і перетворення механічної енергії в цьому процесі, можна настроювати параметри коливань.

6. Крутильних маятник — коливальний рух крутильного маятника; можна змінювати радіус і товщину диска, довжину, радіус і матеріал підвісу, максимальний кут закручування; виводяться значення періоду коливань і моменту інерції диска відносно осі, що проходить через центр мас.

7. Математичний маятник — можна змінювати кут початкового відхилення, довжину нитки маятника, а також умови, що визначають тертя в системі; будуються графіки залежності кута відхилення швидкості від часу.

8. Перетворення енергії при коливаннях — зміна співвідношення між різними видами механічної енергії в потенційній ямі; можна задавати крутизну ями, масу тіла і його повну механічну енергію.

9. Поздовжні і поперечні хвилі — можна задавати середовище поширення звукових коливань і її параметри, а також частоту звуку.

10. Поздовжні механічні хвилі — можна ініціювати поздовжні хвилі з будь-якої частини ланцюжка і спостерігати їх подальше поширення.

11. Пружинний маятник — ілюструє закон збереження механічної енергії на прикладі горизонтальних коливань вантажу на пружині.

Механіка. Інтерактивні моделі з фізики. Клас!ва фізика

Механіка. Інтерактивні моделі з фізики. Клас!ва фізика

Короткий опис статті: кінетична енергія Клас!ва фізика — для допитливих — освітній сайт для тих, хто любить фізику, вчиться сам і вчить інших. Популярно про фізики Фізика, клас!ва фізика для допитливих, класна фізика, механіка, інтерактивні моделі, інтерактивні моделі з фізики, клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас, уроки, завдання, вирішення завдань, вчені, досліди, скачати, книги з фізики

Джерело: Механіка. Інтерактивні моделі з фізики :: Клас!ва фізика

Також ви можете прочитати