Оцінка й аналіз досліджень природних ресурсів відновлюваної енергетики в світі

03.04.2017

Існує значна кількість робіт, в яких висвітлюються питання природних ресурсів для розвитку альтернативної енергетики як наукового, так і публіцистичного характеру.

Такі роботи можна розділити на типи:

? офіційні звіти щодо ресурсів альтернативних джерел енергії для певної країни або регіону, що проводяться за запитом урядових і міжнародних організацій, енергетичних корпорацій та банківських структур і т. д.;

? неофіційні звіти, що складаються неурядовими організаціями;

? монографії, присвячені ресурсів і перспектив розвитку альтернативної енергетики для якої-небудь країни або регіону;

? кліматичні роботи, в рамках аналізу кліматичних показників характеризують можливість їх використання для потреб альтернативної енергетики;

? атласи відновлюваних джерел енергії;

? інші роботи.

Вихідним положенням тут є те, що вже зараз у багатьох країнах світу, зокрема у безпосередніх сусідів України, існують дослідження та узагальнення щодо перспектив розвитку альтернативних джерел енергії, які проводяться міжнародними енергетичними та іншими агентствами, а також міністерствами по енергетиці цих країн. Зокрема, Міжнародним енергетичним агентством, що функціонує в рамках Організації економічного співробітництва і розвитку, було складено офіційний звіт «Відновлювальна енергія в Росії: від можливості до реальності» [1]. Робота має за мету сприяти співпраці Міжнародного енергетичного агентства і Росії шляхом аналізу перспектив розвитку російського ринку поновлюваних джерел енергії і складається з трьох частин: можливості ринку поновлюваних джерел енергії, розширення ринків технологій відновлюваних джерел енергії; відновлювальна енергетика в Росії: економічний, соціальний та екологічний контексти .

Роботи по альтернативній енергетиці такого типу є найбільш поширеними у світі, особливо в країнах Західної Європи і США. Однак часто [2] вони тільки подають наочні результати оцінки відповідних ресурсів (у вигляді картосхем і таблиць) без їх детального аналізу і методик, за якими було виконано оцінку ресурсів.

Щодо території України, то серед офіційних звітів про потенціалу відновлюваних джерел енергії слід зазначити звіт Європейського банку реконструкції та розвитку «Стратегічна оцінка відновлюваної енергії» [3], в якому представлені сучасний стан альтернативної енергетики та характеристика природних ресурсів для її розвитку з детальним розглядом вітроенергетичної галузі .

Існують також звіти про потенціал альтернативної енергетики, що складаються неурядовими організаціями та являють собою різновид популярних публіцистичних робіт. У них зазвичай констатується значний потенціал природних ресурсів для альтернативної енергетики та наводяться приклади реального або потенційного використання поновлюваних джерел енергії. Прикладом такого звіту може бути робота «Можливості використання альтернативних джерел енергії в Республіці Білорусь» [4]. Для України такого типу роботи не характерні.

У роботах по клімату, в тому числі і клімату України [5-7], зазвичай представлена характеристика просторово-часового розподілу кліматичних показників, що використовуються в геліо-та вітроенергетики, зокрема тривалість сонячного сяйва; сумарна, пряма і розсіяна сонячна радіація, швидкість вітру тощо. Крім того, в деяких роботах [8] окремими розділами представлені характеристики енергетичних ресурсів Сонця або вітру.

Для багатьох країн, їх частин або об’єднань складені атласи поновлюваних джерел енергії. Зазвичай вони включають в себе карти розподілу вітроенергетичних, геліоенергетичних, гідроенергетичних, геотермальних ресурсів, різних видів ресурсів біомаси. В атласах, поряд з картами, подаються короткі описи розподілу вищевказаних ресурсів. Крім того, в найбільш розроблених атласах подаються карти розподілу відновлюваних джерел енергії по регіонах країни, а також опис методології та методики побудови карт. Як приклад останнього можна назвати «Атлас відновлюваної енергії Заходу» [9], який складений для західної частини США. У нього включені карти розподілу енергії вітру, сонця, біомаси та геотермальної енергії (карти гідравлічної енергії відсутні) як для всієї досліджуваної території, так і для кожного штату в її межах. Карти геліоенергетичних ресурсів показують середньодобову потенційну енергію, придатну для безпосереднього перетворення в електричну енергію за допомогою сонячних батарей. Карти вітроенергетичних ресурсів характеризують щільність потужності вітрового потоку на відносній висоті 50 м. В атласі також представлена методика і методологія досліджень поновлюваних джерел енергії, спираються на різні кліматичні моделі і враховують ККД установок і відсоток територій, який може займатися під установку енергоустановок.

Для України у 2001 році створено Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії [10]. В атласі подано карти енергетичних потенціалів багатьох видів НВДЕ для України і представлено їх опис з освітленням перспектив використання кожного з видів НВДЕ. Для характеристики енергетичного потенціалу відновлюваних джерел проведена його поділ на три різновиди: загальний, технічний і доцільно-економічний. Найбільш поширеним типом атласів поновлюваних джерел енергії в світі атласи вітрових ресурсів, які створюються за допомогою спеціалізованого комп’ютерного забезпечення, найбільш поширеним серед яких є WAsP. WAsP — це комп’ютерна програма для розрахунку просторового розподілу вітру і виробництва енергії від вітрових турбін або вітрових ферм. Розрахунки проводяться на основі вітрових даних метеостанцій в досліджуваному регіоні. Програма включає комплексну модель рельєфу, модель шорсткості земної поверхні і модель обліку перешкод. Зазвичай атласи вітрів такого типу являють собою набір карток, на яких зображені щільність вітрової енергії на одиницю площини перпендикулярної до вітрового потоку. Такі атласи створений для багатьох країн Західної Європи.

Серед інших робіт, що стосуються природних ресурсів для розвитку альтернативної енергетики, слід назвати навчальні та методичні посібники [11-12], які містять загальну характеристику поновлюваних джерел енергії, методи їх використання і оцінки.

Короткий опис статті: новини альтернативної енергетики у світі Існує значна кількість робіт, в яких висвітлюються питання природних ресурсів для розвитку альтернативної енергетики як наукового, так і публіцистичного характеру. Оцінка і аналіз досліджень природних ресурсів відновлюваної енергетики в світі

Джерело: Оцінка й аналіз досліджень природних ресурсів відновлюваної енергетики в світі

Також ви можете прочитати